Hướng dẫn: Tải file
Danh mục văn bản phục vụ:


TT
KÍ HIỆU
TÊN VĂN BẢN
HỒ SƠ XIN Ý KIẾN, LIÊN TỊCH
1
Tờ trình xin ý kiến tổ chức
2
Lý lịch Ứng cử viên Ban Chấp hành
3
Danh sách trích ngang lý lịch Ứng cử viên Ban Chấp hành
4
Phiếu bầu tín nhiệm cho rút tên khỏi Ban Chấp hành, Ứng cử viên tham gia Ban Chấp hành
5
Biên bản Hội nghị tín nhiệm rút tên khỏi Ban Chấp hành; để cử, ứng cử viên tham gia Ban Chấp hành
HỒ SƠ TỔ CHỨC
6
Kịch bản chi tiết
7
Mau.04
Phiếu bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư
8
Biên bản kiểm phiếu
9
Biên bản Hội nghị
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHUẨN Y
10
Mau.07
Biên bản kiểm phiếu
11
Mau.08
Biên bản Hội nghị
12
Công văn đề nghị chuẩn y Ban Chấp hành
13
Danh sách trích ngang lý lịch Ban Chấp hành

Được tạo bởi Blogger.