Hướng dẫn: Tải file
Danh mục biểu mẫu phục vụ:
1. Mẫu Kế hoạch tổ chức chương trình: Tải file
2. Mẫu Công văn giới thiệu CBGV tham gia chương trình: Tải file
3. Mẫu Dự trù kinh phí: Tải file
4. Mẫu Hoàn ứng kinh phí: Tải file
5. Mẫu Danh sách kí nhận: Tải file
6. Mẫu Biên nhận: Tải file

Được tạo bởi Blogger.