Hướng dẫn: Tải file + Tiêu chí đánh giá Chi đoàn
Danh mục văn bản phục vụ:

TT
KÍ HIỆU
TÊN VĂN BẢN
THỰC HIỆN
GHI CHÚ
1
Phiếu thang điểm phân tích chất lượng đoàn viên
Đoàn viên
Do Chi đoàn, Đoàn khoa/bộ môn chủ động triển khai
2
Bài viết cảm nhận
Đoàn viên

3
Công văn đề nghị công nhận kết quả phân tích chất lượng đoàn viên và bình chọn ĐVƯT
Chi đoàn

4
Mau.02
Danh sách phân tích chất lượng đoàn viên Chi đoàn … năm học 2017 - 2018
Chi đoàn
Do Đoàn khoa/bộ môn chủ động triển khai
6
Danh sách ĐVƯT Chi đoàn … năm học 2017 - 2018
Chi đoàn
Do Đoàn khoa/bộ môn chủ động triển khai
7
Biên bản Hội nghị đoàn viên phân tích chất lượng đoàn viên và bình chọn ĐVƯT năm học 2017 - 2018
Chi đoàn

8
Công văn đề nghị công nhận kết quả phân tích chất lượng đoàn viên và Chi đoàn và bình chọn ĐVƯT
Đoàn khoa/bộ môn

9
Mau.06
Danh sách phân tích chất lượng đoàn viên và chi đoàn của Đoàn khoa/bộ môn … năm học 2017 - 2018
Đoàn khoa/bộ môn
Thực hiện theo đường dẫn danhgia.tuoitrenonglam.com theo Sheet từng Chi đoàn
10
Danh sách ĐVƯT Đoàn khoa/bộ môn … năm học 2017 - 2018
Đoàn khoa/bộ môn
Thực hiện theo đường dẫn danhgia.tuoitrenonglam.com Sheet ĐVƯT
11
Biên bản Hội nghị bình chọn ĐVƯT năm học 2017 - 2018
Đoàn khoa/bộ môn


Tải toàn bộ

Được tạo bởi Blogger.