THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số: 8-KH/ĐTN-HTNCKH
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 Thủ Đức, ngày 16 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH
Cuộc thi “Ý tưởng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên
năm học 2017”
-------
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
- Khuyến khích tinh thần sáng tạo, khơi dậy tiềm năng và phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của sinh viên.
- Tạo môi trường trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, ứng dụng lý thuyết đã học vào thực tế.
- Tạo nguồn ý tưởng có chất lượng, có tính mới, tính ứng dụng và khả thi làm đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018.
- Nâng cao phong trào nghiên cứu khoa học của các Khoa/ Bộ môn nói riêng và Trường nói chung; phát hiện và bồi dưỡng kịp thời các cá nhân có năng lực nghiên cứu.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.
- Công tác tổ chức đảm bảo khoa học, chấm điểm khách quan, đúng tiến độ.
- Các ý tưởng đạt kết quả tốt sẽ được đề xuất phát triển thành đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018.
II. NỘI DUNG DỰ THI
          - Lĩnh vực dự thi:
          + Công nghệ
          + Sinh học
          + Kinh tế - xã hội
        - Đồng thời, các ý tưởng phải thể hiện sự sáng tạo, tính mới, có khả năng ứng dụng cao và đảm bảo tính khoa học, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại; hoặc tập trung vào các ứng dụng cụ thể cho Nhà trường và xã hội.
          - Ban tổ chức không chấp nhận những ý tưởng là bộ phận của công trình nghiên cứu, đề tài nghiên cứu khoa học, hay luận án, khoa luận tốt nghiệp đã được công bố hoặc đánh giá.
III. CÁC VÒNG THI
- Vòng sơ loại: Ban tổ chức tổng hợp ý tưởng và phân loại theo các lĩnh vực dự thi, loại bỏ các ý tưởng không phù hợp thể lệ. Gửi hội đồng chấm sơ loại các ý tưởng.
- Vòng bảo vệ ý tưởng: tổ chức các hội đồng khoa học theo từng lĩnh vực. Sinh viên báo cáo, thuyết trình về ý tưởng dự thi bằng power point trước Hội đồng trong thời gian 15 phút. Hội đồng phản biện và cho điểm để xác định những ý tưởng xuất sắc, ý tưởng được thực hiện thành đề tài Nghiên cứu Khoa học.
IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI
1. Đối tượng dự thi       
- Tất cả sinh viên của trường.
- Sinh viên năm cuối chỉ được đăng ký dự thi với hình thức nhóm và cùng thực hiện với ít nhất một thành viên khóa dưới.
2. Hình thức dự thi
- Sinh viên các Khoa/ Bộ môn có thể dự thi dưới 2 hình thức sau: Cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 4 sinh viên). 
- Mỗi cá nhân hoặc nhóm có thể gửi nhiều ý tưởng dự thi.
- Sinh viên dự thi nộp file Phiếu đăng ký ý tưởng (Mẫu 1) cho Ban Tổ chức trước 20 giờ ngày 05/11/2017.
- Hội đồng khoa học xét duyệt ý tưởng dự thi và công bố danh sách ý tưởng được chọn để viết thuyết minh chi tiết vào ngày 10/11/2017.
- Các ý tưởng được chọn sẽ viết đề cương trình bày chi tiết ý tưởng, power point thuyết trình trước Hội đồng (BTC sẽ có buổi hướng dẫn cụ thể cách thức trình bày đến các thí sinh được vào vòng trong – thời gian thông báo sau).
- Ngày dự thi vòng chung kết: 15/11/2017 (dự kiến)
- Ngày trao giải thưởng: 20/11/2017
- Bài nộp về Ban Tổ chức theo địa chỉ mail: doantruong@hcmuaf.edu.vn
- Mọi thông tin về cuộc thi thí sinh liên hệ:
+ Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học: TS. Nguyễn Tri Quang Hưng
SĐT: (028)37245120
+ Ban Học tập Nghiên cứu Khoa học: Đ/c Nguyễn Ngọc Hạnh
SĐT: 0909.614.404 
V. TIÊU CHÍ CHẤM Ý TƯỞNG VÀ ĐIỂM SỐ
- Tính sáng tạo và cơ sở khoa học (40 điểm): Ý tưởng mang tính sáng tạo và đảm bảo cơ sở khoa học trong cách đặt vấn đề, trong cách tiếp cận và giải thích ý tưởng. Ý tưởng phải có tính mới, chưa được áp dụng vào thực tiễn. Mục tiêu ý tưởng phải thể hiện khả năng giải quyết các vấn đề đang tồn tại nhằm tạo ra những cái mới thực sự hữu ích; có thể mô tả kết quả/ lợi ích tốt nhất mà ý tưởng đem lại.
- Tính thực tiễn, khả thi (30 điểm): Ý tưởng phải hướng đến một mục tiêu cụ thể, thiết thực, xuất phát từ yêu cầu cuộc sống, xã hội; có khả năng thực hiện.
- Tính phổ biến (20 điểm): Ý tưởng không những có khả năng giải quyết các vấn đề ở một địa phương, một khu vực cụ thể nào đó mà còn có khả năng phổ biến, nhân rộng ra các địa phương khác.
- Hình thức trình bày ý tưởng (10 điểm): Rõ ràng, mạch lạc, đúng yêu cầu của thể lệ tham gia.
Ý tưởng đạt giải thưởng là các ý tưởng có điểm trung bình từ 70 điểm trở lên.
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Cơ cấu giải thưởng cho từng lĩnh vực:
+ 01 giải nhất: Giấy khen và tiền mặt 3.000.000 đồng + Kinh phí thực hiện đề tài sinh viên (≤ 30.000.000 đồng/ đề tài)
+ 01 giải nhì: Giấy khen và tiền mặt 2.000.000 đồng + Kinh phí thực hiện đề tài sinh viên (≤ 30.000.000 đồng/ đề tài)
+ 02 giải ba: Giấy khen và tiền mặt 1.500.000 đồng + Kinh phí thực hiện đề tài sinh viên (≤ 20.000.000 đồng/ đề tài)
+ 5 giải khuyến khích: Giấy khen và tiền mặt 1.000.000 đồng.
- Các ý tưởng dự thi thông qua Vòng sơ loại sẽ được Ban tổ chức tặng Giấy chứng nhận tham dự cuộc thi.
- Đối với Khoa có nhiều ý tưởng đạt chất lượng khoa học và được Hội đồng chấm chọn nhất sẽ được khen thưởng của Ban Tổ chức. 
VII. TỔ CHỨC PHỐI HỢP
          1. Đơn vị tổ chức
          - Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học tổ chức chương trình, thành lập và triển khai Hội đồng chấm ý tưởng, xét chọn các ý tưởng đạt giải. 
- Ban Học tập – Nghiên cứu khoa học tiến hành thông báo, lên kế hoạch, bố trí nhân sự tổ chức thực hiện, báo cáo thường xuyên công tác chuẩn bị, tổ chức chương trình cho Ban chỉ đạo.
          2. Các Đoàn Khoa/ Bộ môn
       Thông tin đến sinh viên của các Khoa/ Bộ môn; Hỗ trợ sinh viên tham gia chương trình đúng tiến độ và yêu cầu.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Thành phần Ban chỉ đạo
          - Ban Giám hiệu
          - Ban Thanh vận Đảng ủy
          - PGS.TS Nguyễn Phú Hòa                Trưởng phòng QLNCKH
          - Đ/c Lê Văn Sony                             BT Đoàn trường
          - Đ/c Lê Quang Trí                            PBT Đoàn trường
          - Đ/c Phan Đình Long                        PBT Đoàn trường
          2. Thành phần Ban tổ chức
          - TS. Nguyễn Tri Quang Hưng           P.Trưởng phòng QLNCKH – Trưởng                                                                     ban   
          - Đ/c Nguyễn Ngọc Hạnh                   UV BTV Đoàn trường – Phó ban
          - Ông Tô Tấn Long                            Phòng QLNCKH – Thành viên
          - Ông Huỳnh Hữu Nhân                     Phòng QLNCKH – Thành viên
          - Bà Nguyễn Thanh Ngân                  Phòng QLNCKH – Thành viên
- Đ/c Nguyễn Diệp Xuân Kỹ              UV BCH Đoàn trường – Thành viên
          - Đ/c Phạm Duy Thanh                      UV BCH Đoàn trường – Thành viên
          - Đ/c Trần Phạm Tiến Thịnh              UV BCH Đoàn trường – Thành viên
          Cùng các đ/c UVBCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên trường, Bí thư Đoàn khoa/ Bộ môn.
IX. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Tháng 10/2017: Xây dựng và ban hành kế hoạch, thể lệ.
- Từ ngày 18/10 đến 05/11/2017: tuyên truyền và giới thiệu cuộc thi, tiếp nhận bài dự thi.
- Từ ngày 6/11 đến 10/11/2017: tổng hợp, phân loại, chấm sơ loại, công bố kết quả Vòng Sơ loại.
- Từ ngày 11 đến 14/11/2017: Sinh viên hoàn thiện thuyết minh chi tiết ý tưởng nghiên cứu.
- Từ ngày 15 đến 20/11/2017: Tổ chức Hội đồng chấm Vòng bảo vệ ý tưởng, công bố và trao giải thưởng.
- Ngày 21/11/2017: Họp rút kinh nghiệm.
IX. KINH PHÍ TỔ CHỨC
          Kinh phí hỗ trợ từ Nguồn kinh phí Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên theo Nghị định 99/2014/NĐ-CP.


Nơi nhận:
- Đảng ủy - BGH Nhà trường;
- Ban Thanh vận Đảng ủy;
- Phòng QLNCKH;
- Phòng CTSV
- BCH Đoàn trường;
- Đoàn cơ sở;
- Đoàn viên, sinh viên toàn trường;
- Lưu Vp.
TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

(đã ký)

Phan Đình Long

                                               

Ý KIẾN ĐẢNG ỦY – BAN GIÁM HIỆU
Ý KIẾN PHÒNG QLNCKH
Tải file
Phiếu đăng ký

BAN BIÊN TẬP - NLO

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-Fl6pcJEzG6s/XI04bIU16eI/AAAAAAABAWw/fH7rOOeosCQMGn8OXOozeFNZ9KubmTXAgCK4BGAYYCw/s320/logon.png} Ban Biên tập Công thông tin Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM xin cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến những thông tin hoạt động của đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. {facebook#https://www.facebook.com/tuoitrenonglamtphcm} {twitter#https://www.twitter.com/dongchihau} {instagram#https://www.instagram.com/ngoconghau}
Được tạo bởi Blogger.