Ban Thường vụ Đoàn trường gửi các đơn vị trực thuộc Đoàn trường và toàn thể các bạn đoàn viên, sinh viên về việc thực hiện công tác tuyên tuyền và an toàn giao thông theo công văn số 1658/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24 tháng 04 năm 2017 về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên trong dịp nghĩ lễ 30/04-01/05.
Đề nghị các đơn vị quan tâm và nghiêm túc triển khai nội dung này đến toàn thể đoàn viên, thanh niên của đơn vị.
Trân trọng cảm ơn./.
Được tạo bởi Blogger.