THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số:
 47 -KH/ĐTN-BTG


      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

     Thủ Đức, ngày     tháng     năm 2017
          
KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Đại học Nông Lâm
làm theo lời Bác”, Trao tặng giải thưởng Nguyễn Thái Bình
 lần II năm 2017
---------------

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thiết thực kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2017) gắn với sự kiện 106 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2017); biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình “Thanh niên tiên tiến Đại học Nông Lâm làm theo lời Bác” trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
- Giới thiệu các mô hình sáng tạo của các gương điển hình làm theo lời Bác được tuyên dương để các đơn vị học tập, nhân rộng; tạo động lực thi đua, phấn đấu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị.
2. Yêu cầu
- Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm giúp sinh viên hiểu rõ về các tiêu chuẩn tuyên dương.
- Công tác bình chọn đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đúng tiến độ và quy trình.
- Công tác tuyên dương trang trọng, chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm.
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian: 06 giờ 30, ngày 18/05/2017 (Thứ Năm), tại Công viên Nguyễn Thái Bình.
- Địa điểm tổ chức tuyên dương: Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh) – Số 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.
III. TIÊU CHUẨN
          1. Tiêu chuẩn “Thanh niên tiên tiến Đại học Nông Lâm làm theo lời Bác”
1.1 Đối với cá nhân
1.1.1 Tiêu chuẩn chung
- Tuổi đời từ 18 đến 35.
- Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và lao động:
+ Đối với viên chức phải đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên trong năm 2016.
+ Sinh viên có điểm số học tập từ 7.0 trở lên (riêng đối với Khoa Kinh tế là từ 7.5 trở lên), điểm rèn luyện từ 85 điểm trở lên và có tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.
- Báo cáo về công trình, phần việc “Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của bản thân trong giai đoạn từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2017 (nêu rõ quá trình thực hiện, sự thay đổi của bản thân) và đề xuất các mô hình, giải pháp thiết thực nhằm nhân rộng công trình, phần việc đã nêu trên trong sinh viên.
1.1.2. Tiêu chuẩn cụ thể
1.1.2.1. Cán bộ Đoàn tiêu biểu
- Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh niên.
- Xếp loại đoàn viên xuất sắc năm học 2016 - 2017 trở lên.
- Tham gia tổ chức ít nhất 5 chương trình của Đoàn khoa/bộ môn hoặc Đoàn trường từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2017.
- Nếu là đảng viên phải là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016 trở lên.

1.1.2.2. Cán bộ Hội tiêu biểu
- Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong hội viên, sinh viên.
- Tham gia tổ chức ít nhất 5 chương trình của Liên chi Hội Sinh viên khoa/bộ môn hoặc Hội Sinh viên trường từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2017.
- Nếu là đảng viên phải là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016 trở lên.
1.1.2.3. Thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học
- Đối với kỹ sư, giảng viên: có đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên, đang thực hiện hoặc đã nghiệm thu trong giai đoạn 2016 - 2017.
- Đối với sinh viên: có điểm số học tập (học kỳ II năm học 2015 - 2016 và học kỳ I năm học 2016 - 2017) từ 8.7 trở lên (hệ 10) hoặc 3.2 (hệ 4), riêng đối với sinh viên khoa Kinh tế là trên 9.0 (hệ 10) hoặc 3.6 (hệ 4); có tham gia Nghiên cứu khoa học trong sinh viên (đang tiến hành hoặc đã hoàn thành có xác nhận của đơn vị hoặc giảng viên phụ trách).
- Khuyến khích giới thiệu các gương tiêu biểu, đạt giải trong cuộc thi về học thuật, cuộc thi chuyên ngành, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka, giải thưởng Lương Văn Can… các cuộc thi cấp trường trở lên.
1.1.2.4. Thanh niên có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào (văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện)
- Tham gia tích cực trong các hoạt động phong trào, các chương trình, chiến dịch tình nguyện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Có ít nhất 2 thành tích khen thưởng từ cấp Trường trở lên (giấy khen, bằng khen) hoặc ít nhất 1 hình thức khen thưởng cấp Trung ương (bằng khen).
1.1.3 Tiêu chuẩn ưu tiên
- Ưu tiên bình chọn các cá nhân đã được tuyên dương các danh hiệu tiêu biểu của Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường từ tháng 5/2016 đến nay (Nhà giáo trẻ tiêu biểu, Cán bộ viên chức trẻ - giỏi - thân thiện, Sinh viên 5 tốt, Sinh viên tiêu biểu, Sao Tháng Giêng, Sinh viên đạt giải cao trong Hội thi NLS – Phong cách cán bộ Đoàn – Hội năm 2016).
- Ưu tiên bình chọn các cá nhân được khen thưởng cấp Trung ương, cấp Thành trong công tác Đoàn – Hội, phong trào thanh niên - sinh viên.
1.2 Đối với tập thể
1.2.1 Tiêu chuẩn chung
- Báo cáo về công trình, phần việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhcủa đơn vị trong giai đoạn từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2017 (nêu rõ quá trình thực hiện, đánh giá hiệu quả phần việc).
- Có mô hình, giải pháp nhằm đóng góp tích cực trong công tác Đoàn – Hội, phong trào thanh niên, sinh viên của đơn vị hoặc của Nhà trường.
1.2.2 Tiêu chuẩn cụ thể
1.2.2.1 Câu lạc bộ, Tổ, Đội, Nhóm
- Câu lạc bộ, Tổ, Đội, Nhóm cấp trường hoặc cấp khoa; thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả, theo đặc thù của đơn vị.
- Có ít nhất 5% thành viên chính thức của đơn vị đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến Đại học Nông Lâm làm theo lời Bác năm 2017 (Thành viên chính thức của đơn vị có thể xét danh hiệu Thanh niên tiên tiến Đại học Nông Lâm làm theo lời Bác bằng cách gửi hồ sơ về Đoàn khoa/ bộ môn nơi thành viên đó học tập).
1.2.2.2 Các cơ sở Đoàn – Hội
- Đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm học 2015 – 2016.
- Có ít nhất 5% số lượng đoàn viên của đơn vị đạt tất cả các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn bắt buộc (mục 1.1.1).
- Các đơn vị trong cụm thi đua số 1 phải có ít nhất 10 đoàn viên, thanh niên đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến Đại học Nông Lâm làm theo lời Bác năm 2017; các đơn vị trong cụm thi đua số 2 phải có ít nhất 7 đoàn viên, thanh niên đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến Đại học Nông Lâm làm theo lời Bác năm 2017; các đơn vị trong cụm thi đua số 3 phải có ít nhất 5 đoàn viên, thanh niên đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến Đại học Nông Lâm làm theo lời Bác năm 2017.
2. Tiêu chuẩn “Giải thưởng Nguyễn Thái Bình
- Tích cực tham gia các hoạt động, có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị hoặc cấp Trường; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh niên; phải đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến Đại học Nông Lâm làm theo lời Bác” năm 2017;
- Tham gia tổ chức ít nhất 5 hoạt động phong trào cấp khoa trở lên;
- Điểm số học tập (học kỳ II năm học 2015 - 2016 và học kỳ I năm học 2016 - 2017) từ 8.7 trở lên (hệ 10) hoặc 3.2 (hệ 4), riêng đối với sinh viên khoa Kinh tế là trên 9.0 (hệ 10) hoặc 3.6 (hệ 4); có tham gia Nghiên cứu khoa học trong sinh viên (đang tiến hành hoặc hoàn thành có xác nhận của đơn vị hoặc giảng viên phụ trách).
- ít nhất 2 thành tích khen thưởng từ cấp Trường trở lên (giấy khen, bằng khen…) hoặc 1 hình thức khen thưởng cấp Trung ương (bằng khen).
IV. QUY TRÌNH BÌNH CHỌN
- Các cơ sở Đoàn – Hội thông tin tiêu chuẩn Thanh niên tiên tiến Đại học Nông Lâm làm theo lời Bác năm 2017, tiêu chuẩn Giải thưởng Nguyễn Thái Bình cho toàn thể sinh viên của đơn vị; rà soát các cá nhân tiêu biểu của đơn vị, đảm bảo các tiêu chuẩn và giới thiệu về cấp Trường.
- Thành lập Hội đồng bình chọn cấp Trường với thành phần gồm Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, đại diện Ban Thanh vận Đảng ủy, đại diện Phòng Công tác Sinh viên và đại diện Phòng Đào tạo. Hội đồng họp thẩm định, bình chọn các cá nhân tiêu biểu từ các hồ sơ mà Đoàn – Hội cơ sở giới thiệu.
V. HỒ SƠ XÉT CHỌN
- Báo cáo thành tích cá nhân (Mẫu 1) hoặc tập thể (Mẫu 2) ( kèm theo bản photo các loại văn bằng, bằng khen, giấy khen).
- Danh sách đề xuất tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Đại học Nông Lâm làm theo lời Bác” và giải thưởng Nguyễn Thái Bình năm 2017 của Đoàn – Hội cơ sở (Mẫu 3).
- Danh sách thống kê số lượng đoàn viên đạt tất cả các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn bắt buộc (dành cho Đoàn – Hội cơ sở xét tập thể “Thanh niên tiên tiến Đại học Nông Lâm làm theo lời Bác”) (Mẫu 4).
- Danh sách thống kê số Thành viên chính thức xét danh hiệu “Thanh niên tiên tiến Đại học Nông Lâm làm theo lời Bác” năm 2017 (dành cho Câu lạc bộ, Tổ, Đội, Nhóm xét tập thể “Thanh niên tiên tiến Đại học Nông Lâm làm theo lời Bác”) (Mẫu 5).
* Lưu ý
- Ban Tổ chức không hoàn trả lại hồ sơ xét chọn.
- Các Đoàn – Hội cơ sở căn cứ tiêu chuẩn, gửi hồ sơ xét chọn về Ban Tổ chức, tại Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường trước 16 giờ 00 ngày 05/05/2016 (Thứ sáu).
- Các đơn vị gửi tất cả các file hồ sơ xét chọn về địa chỉ: doantruong.tuyengiao@hcmuaf.edu.vn trước 16g00 ngày 05/05/2016 (thứ sáu).
- Các đơn vị gửi không đúng tiến độ, không đầy đủ hồ sơ sẽ không được Ban Tổ chức xét chọn.
VI. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH                                              
- 06 giờ 30 – 07 giờ 00: Dâng hương tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thái Bình.
- 07 giờ 00 – 09 giờ 00: Tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh.
- 09 giờ 00 – 12 giờ 00: Lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiến Đại học Nông Lâm làm theo lời Bác và Trao tặng giải thưởng Nguyễn Thái Bình lần II, năm 2017.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp trường
 1.1. Thành lập Ban tổ chức
- Đ/c Nguyễn Phan Thành – Bí thư Đoàn trường                Trưởng ban;
- Đ/c Lê Văn Sony – P. Bí thư thường trực Đoàn trường    Phó ban;
- Đ/c Huỳnh Thị Thu Thủy – UVBTV Đoàn trường           Phó ban;
- Đ/c Lê Quang Trí – UVBTV Đoàn trường                       Thành viên;
- Đ/c Phạm Trần Thị Mai An – UVBCH Đoàn trường        Thành viên;
- Đ/c Phan Đình Long – UVBCH Đoàn trường                  Thành viên;
- Đ/c Phùng Thanh Danh UVBCH Đoàn trường              Thành viên;
- Đ/c Ngô Công Hậu – UVBCH Đoàn trường                    Thành viên;
- Đ/c Huỳnh Hữu Huân – UVBCH Đoàn trường                Thành viên;
- Đ/c Trương Bích Tuyền – UVBCH Đoàn trường             Thành viên;
- Đ/c Lê Thị Lệ Thi – CTV Ban Tuyên Giáo                      Thành viên;
Và các thành viên là cộng tác viên Ban Tuyên giáo, thành viên Tổ Tu Dưỡng Rèn Luyện Hạt Giống Đỏ.
1.2. Nhiệm vụ của Ban tổ chức
- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn trường kế hoạch tổ chức, công tác chuẩn bị, dự trù kinh phí của chương trình.
- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu v lễ tuyên dương.
2. Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường
- Tuyên truyền, giới thiệu ý nghĩa và thông điệp của chương trình đến toàn thể đoàn viên, thanh niên trong đơn vị.
- Giới thiệu, nhân rộng các điển hình “Thanh niên tiên tiến Đại học Nông Lâm làm theo lời Bác” của đơn vị được tuyên dương cấp Trường. 
VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Từ 13/04/201716/04/2017: Xây dựng kế hoạch.
- Từ 16/04/2017: Trình Ban Thường vụ Đoàn trường và Đảng ủy – BGH.
- Từ 24/0405/05/2017: Cơ sở tuyên truyền, gửi hồ sơ về Đoàn trường.
- Ngày 06/05/2017: Xét hồ sơ cấp trường.
- Ngày 18/05/2017: Tuyên dương Thanh niên tiên tiến Đại học Nông Lâm làm theo lời Bác và trao tặng giải thưởng Nguyễn Thái Bình.
- Ngày 20/05/2017: Họp rút kinh nghiệm.Nơi nhận:
   - Đảng ủy - BGH;
   - BTV Đoàn trường;
   - Đoàn khoa/ bộ môn;
   - CLB, Tổ, Đội, Nhóm;
   - Lưu VP, BTG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ


(đã ký)


Nguyễn Phan Thành


Tải fileBAN BIÊN TẬP - NLO

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-Fl6pcJEzG6s/XI04bIU16eI/AAAAAAABAWw/fH7rOOeosCQMGn8OXOozeFNZ9KubmTXAgCK4BGAYYCw/s320/logon.png} Ban Biên tập Công thông tin Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM xin cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến những thông tin hoạt động của đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. {facebook#https://www.facebook.com/tuoitrenonglamtphcm} {twitter#https://www.twitter.com/dongchihau} {instagram#https://www.instagram.com/ngoconghau}
Được tạo bởi Blogger.