Lãnh đạo
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Sinh viên Việt Nam
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM qua các thời kỳ

[accordion]
  [item title="Nhiệm kỳ XVII (2017 - 2019)"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

[3column] [content]
Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Phong trào Đoàn trường[/content] [content]
Chức vụ: Bí thư Đoàn trường[/content] [content]
Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường[/content][/3column] [3column] [content]
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đoàn trường[/content] [content]
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Tổ chức Đoàn trường[/content] [content]
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Học tập - Nghiên cứu khoa học Đoàn trường[/content][/3column] [3column] [content]
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn trường[/content] [content]
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban Phong trào Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường[/content] [content]
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban Tuyên giáo Đoàn trường[/content][/3column]
[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 2014 - 2017"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Nguyễn Phan Thành
Phó Bí thư: Nguyễn Thị Thanh Duyên, Lê Văn Sony
Chủ tịch: Nông Thị Mỹ Hạnh, Phạm Văn Khanh (giai đoạn 2015 - 2017)[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 2012 - 2014"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Đoàn Trần Vĩnh Khánh
Phó Bí thư: Trương Tuệ Minh, Đỗ Xuân Hồng
Chủ tịch: Nguyễn Lê Kim Ngân[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 2009 - 2012"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Phạm Hồng Sơn
Phó Bí thư: Đoàn Trần Vĩnh Khánh, Trương Tuệ Minh
Chủ tịch: Trương Tuệ Minh[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 2007 - 2009"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Võ Thái Dân
Phó Bí thư: Phạm Hồng Sơn, Đặng Kiên Cường
Chủ tịch: Trương Tuệ Minh[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 2005 - 2007"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Bùi Ngọc Hùng
Phó Bí thư: Trần Văn Thịnh, Lê Thành Hưng
Chủ tịch: Nguyễn Trung Hậu[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 2000 - 2004"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Bùi Ngọc Hùng
Phó Bí thư: Nguyễn Tất Toàn, Võ Thái Dân
Chủ tịch: Trần Văn Thịnh[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 1997 - 2000"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Hoàng Văn Hòa
Phó Bí thư: Quang Thị Kim Hồng, Bùi Ngọc Hùng
Chủ tịch: Hoàng Văn Hòa[/item]
[item title="Nhiệm kỳ 1995 - 1997"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Hoàng Văn Hòa
Chủ tịch: Hoàng Văn Hòa[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 1987 - 1995"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Lê Hữu Trung
Phó Bí thư: Nguyễn Như Pho, Nguyễn Văn Năm
Chủ tịch: Lê Hữu Trung[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 1985 - 1987"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Lương Văn Huấn
[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 1983 - 1985"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Nghiệp IV
Bí thư: Đỗ Vạn Thử
Chủ tịch: Đỗ Vạn Thử[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 1981 - 1983"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Nghiệp IV
Bí thư: Vũ Mạnh Cường
Phó Bí thư: Nguyễn Ngọc TuânBùi Văn Miên
Chủ tịch: Vũ Mạnh Cường[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 1978 - 1981"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Nghiệp IV
Bí thư: Võ Thị Tuyết
Phó Bí thư: Nguyễn Ngọc Tuân, Bùi Văn Miên
Chủ tịch: Võ Thị Tuyết[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 1977 - 1978"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Nghiệp IV
Bí thư: Lê Minh Chí
Chủ tịch: Lê Minh Chí[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 1976 - 1977"]Tên gọi: Liên chi đoàn Thanh niên Cách mạng Hồ Chí Minh Đại Học Nông Nghiệp IV
Bí thư: Lê Văn Be
Chủ tịch: Lê Văn Be[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 1975 - 1976"] Tên gọi: Chi đoàn thanh niên Cách mạng Hồ Chí Minh Đại học Nông Nghiệp
Bí thư: Đặng Văn Thành
Chủ tịch: Đặng Văn Thành [/item]
[/accordion]
Được tạo bởi Blogger.