Căn cứ Kế hoạch 51-KH/ĐTN ngày 18 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức Tháng Thanh niên năm 2019.

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa/bộ môn về việc tổ chức bình chọn “Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu NLU” và “Cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu NLU” năm 2019, cụ thể như sau:
Thông báo: Hạn chót nhận hồ sơ là 16g00 ngày 18/03/2019 (thứ hai).

[vtab] [content icon="check-circle" title=" Đối tượng"]Áp dụng đối với từng đối tượng cụ thể:
1. Đối với Chi đoàn: Chi đoàn trực thuộc các Đoàn khoa/bộ môn và Đoàn khối viện, phòng ban, trung tâm.
2. Đối với cán bộ Đoàn: Cán bộ Đoàn giữ chức vụ từ Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn trở lên.
3. Đối với đoàn viên: Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có thời gian sinh hoạt từ 03 tháng trở lên, không thuộc trường hợp cán bộ Đoàn.
[/content] [content icon="check-circle" title=" Tiêu chuẩn"]Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng đối tượng:
1. Đối với Chi đoàn:
 • Chi đoàn phải được đánh giá chất lượng là Chi đoàn vững mạnh năm học 2017 - 2018, theo kết quả đánh giá của Ban Thường vụ Đoàn trường (xem chi tiết tại http://danhgia.tuoitrenonglam.com).
 • Thực hiện ít nhất 01 mô hình, giải pháp, công trình thanh niên được thẩm định, công nhận đạt hiệu quả, có thể nhân rộng.
 • Chi đoàn có sự đóng góp tích cực cho các hoạt động của Đoàn khoa/bộ môn, Đoàn trường, tổ chức ít nhất 01 hoạt động, chương trình, hội thi tại chi đoàn hoặc Đoàn khoa/bộ môn trong năm học 2017 - 2018.
2. Đối với Cán bộ Đoàn, đoàn viên: 
a. Về học tập: Có điểm trung bình học tập đạt từ 7.0 trở lên (trung bình của hai học kỳ) và không có học phần điểm F trong năm học 2017 - 2018.
b. Về công tác:
* Đối với Cán bộ Đoàn:
 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; 
 • Chi đoàn được phân loại chi đoàn vững mạnh năm học 2017 - 2018; 
 • Có ý tưởng, giải pháp hay, sáng tạo, thiết thực, có hiệu quả cho hoạt động tại cơ sở Đoàn - Hội, được khen thưởng dưới các hình thức. 
* Đối với đoàn viên: 
 • Tích cực tham gia các hoạt động do Nhà trường, Đoàn - Hội tổ chức; 
 • Đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể thao và các hoạt động Đoàn - Hội, được khen thưởng dưới các hình thức. 
c. Về rèn luyện: 
 • Xếp loại rèn luyện đoàn viên năm học 2017 - 2018: Xuất sắc. 
 • Điểm rèn luyện cả hai học kỳ năm học 2017 - 2018: đạt từ 90 điểm/học kỳ trở lên. Điểm rèn luyện sẽ được tính đến thời điểm cập nhật mới nhất của Phòng Công tác Sinh viên; 
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện; 
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật, đóng góp tích cực cho công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên; - Có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, hội viên, sinh viên; 
 • Không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào của Nhà trường, Đoàn - Hội trong năm học 2017 - 2018; 
 • Ưu tiên các đồng chí có giấy khen của Đoàn - Hội trường hoặc tương đương trở lên; các đồng chí đạt giải thưởng, danh hiệu sinh viên; giải thưởng về học tập, nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội trong và ngoài trường trong năm học 2017 - 2018. 
[/content] [content icon="check-circle" title=" Danh hiệu"]Số lượng giới thiệu đối với từng danh hiệu:
 • Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu NLU: Đoàn khoa/bộ môn, LCĐ Đoàn khối viện, phòng ban, trung tâm giới thiệu 01 chi đoàn (đối với Đoàn cơ sở được phân loại tiên tiến) hoặc 02 chi đoàn (đối với Đoàn cơ sở được phân loại xuất sắc) trong năm học 2017 - 2018 để tuyên dương. 
 • Cán bộ Đoàn tiêu biểu NLU: Đoàn khoa/bộ môn, LCĐ Đoàn khối viện, phòng ban, trung tâm giới thiệu 01 Cán bộ Đoàn (đối với Đoàn cơ sở được phân loại tiên tiến) hoặc 02 Cán bộ Đoàn (đối với Đoàn cơ sở được phân loại xuất sắc) trong năm học 2017 - 2018 để tuyên dương. 
 • Đoàn viên tiêu biểu NLU: Đoàn khoa/bộ môn, LCĐ Đoàn khối viện, phòng ban, trung tâm giới thiệu 01 đoàn viên (đối với Đoàn cơ sở được phân loại tiên tiến) hoặc 02 đoàn viên (đối với Đoàn cơ sở được phân loại xuất sắc) trong năm học 2017 - 2018 để tuyên dương. 
 • Lưu ý: Số lượng danh hiệu “Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu NLU” và “Cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu NLU” có thể nhiều hơn hoặc ít hơn tùy theo tình hình thực tế và do Hội đồng bình chọn quyết định.
 [/content] [content icon="check-circle" title=" Hình thức"]Hình thức:
 • Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu NLU: Giấy khen. 
 • Cán bộ Đoàn tiêu biểu NLU: Giấy khen.
 • Đoàn viên tiêu biểu NLU: Giấy khen. 
[/content] [content icon="check-circle" title=" Quy trình"]Bao gồm các bước:
 • Bước 1: Các cơ sở Đoàn thông báo đến các chi đoàn trực thuộc và các đối tượng theo đúng tiêu chuẩn trên để tiến hành khai bản tóm tắt thành tích và báo cáo mô hình, giải pháp, công trình thanh niên hiệu quả. Sau đó tiến hành nhận hồ sơ của các chi đoàn và đoàn viên, họp xét và gửi toàn bộ hồ sơ đủ tiêu chuẩn về Văn phòng Đoàn trường cho Ban Tổ chức Đoàn trường.
 • Bước 2: Ban Tổ chức tiến hành kiểm tra hồ sơ đảm bảo đủ tiêu chuẩn trình Hội đồng bình chọn.
 • Bước 3: Hội đồng bình chọn tiến hành xét chọn danh hiệu “Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu NLU” và “Cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu NLU” năm 2019.
 • Bước 4: Đoàn trường sẽ tổ chức tuyên dương “Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu NLU” và “Cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu NLU” năm 2019 trong chương trình kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).
 • Bước 5: Thông tin danh sách được chọn danh hiệu “Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu NLU” và “Cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu NLU” năm 2019 trên website Đoàn - Hội trường.
[/content] [content icon="check-circle" title=" Hồ sơ"]Bao gồm:
1. Hồ sơ gửi Ban Tổ chức Đoàn trường (văn bản giấy và file do Ban Chấp hành Đoàn khoa/bộ môn thực hiện) bao gồm:
 • Công văn đề nghị khen thưởng của Đoàn khoa/bộ môn có xác nhận của Chi bộ/Ban Chủ nhiệm khoa/bộ môn.
 • Danh sách Chi đoàn, Cán bộ Đoàn, đoàn viên được đề nghị tuyên dương.
 • Biên bản Hội nghị họp xét, giới thiệu của Đoàn khoa/bộ môn.
2. Hồ sơ đối với từng danh hiệu gửi Ban Tổ chức Đoàn trường (Ban Chấp hành Đoàn khoa/bộ môn hoặc cá nhân nộp bằng file qua hệ thống tuyenduong.tuoitrenonglam.com) bao gồm:
 • Đối với Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu NLU:
+ Bản khai thành tích của chi đoàn trong nhiệm kỳ 2017 - 2018 (Mau.01);
+ Báo cáo cáo mô hình, giải pháp, công trình thanh niên hiệu quả của chi đoàn trong nhiệm kỳ 2017 - 2018 (Mau.02);
+ Bản sao các giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen (cho thành tích được ghi nhận trong nhiệm kỳ 2017 - 2018); 02 ảnh tham gia, tổ chức các hoạt động bất kỳ (các ảnh phải là ảnh gốc, có kích thước tối thiểu 01 Mb).
 • Đối với Cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu NLU:
+ Bản khai thành tích cá nhân từ 01/03/2018 đến thời điểm khai hồ sơ (Mau.03);
+ Bản điểm học kỳ 2017 - 2018 (tạo file bằng chức năng in của trang dkmh.hcmuaf.edu.vn hoặc bản chụp giấy xin từ phòng đào tạo); bản sao các giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen (cho thành tích được ghi nhận trong thời gian từ tháng 01/03/2018 đến thời điểm khai hồ sơ); 02 ảnh tham gia các hoạt động bất kỳ (các ảnh phải là ảnh gốc, có kích thước tối thiểu 01 Mb);
+ Đề xuất mô hình, giải pháp hiệu quả trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động, có thể nhân rộng (Mau.02).
3. Lưu ý:
 • Đoàn khoa/bộ môn gửi toàn bộ hồ sơ bằng file qua thư điện tử: doantruong.tochuc@hcmuaf.edu.vn trước khi gửi văn bản giấy về Ban Tổ chức Đoàn trường;
 • Hồ sơ nộp qua tuyenduong.tuoitrenonglam.com được xem là hợp lệ phải trùng với danh sách do Đoàn khoa/bộ môn gửi.
[/content] [/vtab]
Ban Tổ chức Đoàn trường

BAN BIÊN TẬP - NLO

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-Fl6pcJEzG6s/XI04bIU16eI/AAAAAAABAWw/fH7rOOeosCQMGn8OXOozeFNZ9KubmTXAgCK4BGAYYCw/s320/logon.png} Ban Biên tập Công thông tin Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM xin cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến những thông tin hoạt động của đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. {facebook#https://www.facebook.com/tuoitrenonglamtphcm} {twitter#https://www.twitter.com/dongchihau} {instagram#https://www.instagram.com/ngoconghau}
Được tạo bởi Blogger.