Tải
LỊCH CÔNG TÁC
(Tuần 22 từ ngày 28 – 03/06/ 2018)
Thứ
Ngày
Thời gian
Nội dung
Thành phần
Chủ trì
Địa điểm
Hai
28
10g00 – 11g30
Kiểm tra công tác Đoàn – Hội khoa Môi trường và Tài nguyên
Đoàn Kiểm tra số 1
LVSony
Văn phòng Đoàn khoa
15g00 – 16g30
Họp Đoàn Kiểm tra Số 2
Đoàn Kiểm tra số 2
PĐLong
Văn phòng ĐH
16g30 – 18g00
Họp Ban Thường vụ Đoàn trường
LVSony, LQ Trí, PĐLong, NCHậu, NNHạnh, PTDanh, LHNinh, LTTLoan, PTCVân
LVSony
Văn phòng ĐH
Ba
29
8g00 – 10g00
Kiểm tra công tác Đoàn – Hội khoa Lâm nghiệp
Đoàn Kiểm tra số 2
PĐLong
Văn phòng Đoàn khoa
13g30 – 15g00
Kiểm tra công tác Đoàn – Hội khoa Kinh tế
Đoàn Kiểm tra số 1
LVSony
Văn phòng Đoàn khoa
30
08g00 – 10g00
Kiểm tra công tác Đoàn – Hội khoa Chăn nuôi – Thú y
Đoàn Kiểm tra số 1
LVSony
Văn phòng Đoàn khoa
Năm
31
08g00 – 10g00
Kiểm tra công tác Đoàn – Hội khoa Công nghệ thực phẩm
Đoàn Kiểm tra số 1
LVSony
Văn phòng Đoàn khoa
Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Được tạo bởi Blogger.