[accordion] [item icon="check-circle" title=" Nhân sự Ban Biên tập"] [3column] [content]
Đồng chí
Ngô Công Hậu
Chức vụ: Phó ban
[/content] [content]
Đồng chí
Lê Văn Sony
Chức vụ: Trưởng ban
[/content] [content]
Đồng chí
Lê Thị Xuân
Chức vụ: Trưởng team biên tập
[/content] [/3column]
[3column] [content]
Đồng chí
Ngô Hoài Phong
Chức vụ: Trưởng team photographer
[/content] [content]
Đồng chí
K' Gùin
Chức vụ: Trưởng team kỹ thuật - hậu kỳ
[/content] [content]
Đồng chí
Trần Thị Thanh Trà
Chức vụ: Biên tập viên
[/content] [/3column]
[3column] [content]
Đồng chí
Vũ Thị Kim Cương
Chức vụ: Biên tập viên
[/content] [content]
Đồng chí
Nguyễn Mậu Dương
Chức vụ: Biên tập viên
[/content] [content]
Đồng chí
Nguyễn Ngọc Phương Hằng
Chức vụ: Biên tập viên
[/content] [/3column]
[3column] [content]
Đồng chí
Nguyễn Trọng Tín
Chức vụ: Biên tập viên
[/content] [/3column] [/item] [item icon="check-circle" title=" Tên gọi, ngày thành lập"]
Tên gọi chính thức: Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM
Tên tiếng Anh: Editorial Board of Nong Lam Youth HCMC Portal
Tên viết tắt: NLO (Nong Lam Online)
Ngày thành lập: Ban Biên tập được thành lập ngày 28/2/2019 theo Quyết định số 189-QĐ/ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM gồm 15 thành viên.
[/item] [item icon="check-circle" title=" Nhiệm vụ của Ban Biên tập"]
 • Xây dựng và vận hành cổng thông tin gồm đào tạo nhân lực, biên tập nội dung, sao lưu dữ liệu, chống xâm phạm trái phép, chống virus, gỡ bỏ thông tin không phù hợp khi được phát hiện.
 • Xây dựng các quy định về cung cấp, đăng tải thông tin, dữ liệu của các đơn vị trực thuộc trên cổng thông tin. Nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị cung cấp thông tin và dữ liệu; rà soát, kiểm tra, cập nhật bổ sung thông tin cần thiết.
 • Biên tập, xử lý thông tin của các chuyên mục, banner, hình ảnh.
 • Tổng hợp ý kiến đóng góp của người truy cập; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với Ban Thường vụ Đoàn trường.
 • Gửi tin, bài về cổng thông tin. Cập nhật và tuyên truyền các tin, bài lên các trang mạng xã hội của Đoàn - Hội trường.
 • Xây dựng cơ chế đối với những thành viên tham gia quản trị, biên tập, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng, xây dựng nội dung cổng thông tin.
[/item] [item icon="check-circle" title=" Quyền hạn của Ban Biên tập"]
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị khác trong hướng dẫn thực hiện các nội dung tổ chức hoạt động, sử dụng cổng thông tin.
 • Tổ chức hoạt động trên cổng thông tin, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định pháp luật có liên quan.
 • Tổ chức biên tập, đăng tải thông tin, kiểm tra, đánh giá về hoạt động của cổng thông tin.
 • Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc quy định về việc cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của các đơn vị trên cổng thông tin.
 • Từ chối đăng tin, bài có nội dung trái với các quy định của pháp luật về quản lý thông tin trên mạng Internet, không phù hợp hoặc phương hại đến lợi ích của Đoàn - Hội trường và các đơn vị khác. Loại bỏ quyền gửi tin bài, quyền sử dụng thư nội bộ của các cá nhân không thực hiện đúng các quy định.
 • Được hưởng chế độ, được đảm bảo các điệu kiện để làm việc như cơ sở vật chất, máy tính, phòng làm việc, được chi trả kinh phí theo dõi viết bài.
[/item] [item icon="check-circle" title=" Nhiệm vụ, quyền hạn các thành phần trong Ban Biên tập"]
a. Trưởng Ban Biên tập:
 • Là người đứng đầu có nhiệm vụ tổ chức, thực hiện các quy định, yêu cầu của Ban Thường vụ Đoàn trường.
 • Tổ chức điều hành hoạt động của BBT nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ; ký duyệt hoặc ủy nhiệm cho các thành viên duyệt nội dung thông tin cho đăng tải trên cổng thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin được đăng tải.
 • Đề xuất với Ban Thường vụ Đoàn trường về yêu cầu nhân sự, tổ chức của BBT.
 • Quyết định bổ sung, thay đổi, hủy bỏ tài khoản cá nhân người dùng tham gia hệ thống thư nội bộ và gửi tin bài đăng tải trên cổng thông tin; quyết định việc đăng tải lại thông tin hoặc đăng thông tin quảng cáo cho các đơn vị khác trên cổng thông tin; quyết định kinh phí chi trả nhuận bút cho biên tập viên, trợ lý, cộng tác viên tham gia viết tin, bài đăng tải trên cổng thông tin.
 • Chủ trì việc tổ chức đánh giá, nhận xét, xếp loại thành viên BBT trong thời gian hoạt động nhất định theo quy định; quyết định bổ sung, hủy bỏ tư cách thành viên BBT.
b. Trợ lý:
 • Chịu trách nhiệm quản lý nội dung các chuyên mục trên cổng thông tin; chủ động lấy tin, bài hoặc đề xuất viết bài về các hoạt động của Đoàn - Hội trường đồng thời đề nghị duyệt cho đăng tải lên cổng thông tin.
 • Viết hoặc thu nhận bài viết, biên tập chỉnh sửa nội dung để trình duyệt cho đăng tải trên trang chung: Tin ngắn; tin hội nghị; ảnh các hoạt động; bài phản ánh; bài tường thuật, ghi nhanh; bài phóng sự điều tra, phỏng vấn…
 • Thường xuyên kiểm tra nội dung thông tin và thống kê bài, kịp thời phát hiện những lỗi để khắc phục.
 • Chuyển tải tin, bài cho các thành viên BBT để kiểm duyệt, đăng tải khi có yêu cầu; đề xuất cho phép đăng tin, bài của CTV; cập nhật tin, bài do thành viên viên chuyển đến. Chọn lọc đưa tin, bài từ các đơn vị trực thuộc để biên tập về cổng thông tin.
 • Cập nhật và tuyên truyền các trang thông tin chuyên đề hữu ích từ Đoàn - Hội các cấp về cổng thông tin.
 • Đề xuất từ chối đăng tin, bài không phù hợp với quy định về nội dung thông tin đăng tải trên cổng thông tin.
 • Tham gia các hoạt động đánh giá, nhận xét, xếp loại thành viên BBT trong thời gian hoạt động nhất định theo quy định.
c. Quản trị viên:
 • Có nhiệm vụ thiết kế, xây dựng và quản trị cổng thông tin bao gồm đăng ký và quản lý tên miền; phân cấp, phân quyền, tạo tài khoản, tạo mật khẩu; triển khai biện pháp an toàn, an ninh.
 • Đảm bảo an toàn nội dung thông tin, sao lưu, chống xâm phạm trái phép, chống virus, gỡ bỏ thông tin không phù hợp khi được phát hiện.
 • Cập nhật tin, bài do thành viên hoặc cộng tác viên chuyển đến; trình bày bố cục nội dung thông tin trên trang chủ.
 • Tạo đường liên kết thông tin dữ liệu với cổng thông tin Đoàn - Hội các cấp. Cập nhật và tuyên truyền các trang thông tin chuyên đề hữu ích và tin tức từ cổng thông tin Đoàn - Hội các cấp.
 • Tổng hợp ý kiến đóng góp của người truy cập, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với Trưởng BBT; thống kê số lượng tin bài theo yêu cầu của BBT.
 • Ngăn chặn các hành động tấn công, loại bỏ các thư điện tử có chứa virus hoặc mã độc hại gây hại.
 • Đề xuất với Trưởng BBT thu hồi quyền sử dụng thư nội bộ, quyền gửi tin bài của các cá nhân có hành vi gây phương hại tới sự an toàn của cổng thông tin; đảm bảo hoạt động cổng thông tin và thư nội bộ an toàn, hiệu quả; được hưởng chế độ theo qui định.
 • Tham gia các hoạt động đánh giá, nhận xét, xếp loại thành viên BBT trong thời gian hoạt động nhất định theo quy định.
d. Thành viên Ban Biên tập:
 • Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo sự điều động, phân công của trưởng BBT; duyệt đăng tải, đánh giá nội dung thông tin trên cổng thông tin khi được ủy nhiệm; chịu trách nhiệm về nội dung thông tin được giao theo quy định.
 • Tham gia hoạt động của BBT và tham mưu trong việc đề xuất các nội dung xây dựng cổng thông tin.
 • Chủ động lựa chọn cộng tác viên viết tin, bài đăng tải cho mảng hoạt động mà thành viên phụ trách.
 • Đề xuất với BBT truất quyền sử dụng thư nội bộ của những thành viên trong hệ thống sử dụng không đúng mục đích hoặc gây phương hại đến lợi ích của Đoàn - Hội trường hoặc các đơn vị khác hoặc vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý thông tin trên mạng Internet; được đảm bảo các điều kiện để làm việc như cơ sở vật chất, máy tính, phòng làm việc để thực hiện nhiệm vụ; được hưởng chế độ theo quy định.
 • Tham gia các hoạt động đánh giá, nhận xét, xếp loại thành viên BBT trong thời gian hoạt động nhất định theo quy định.
[/item] [item icon="check-circle" title=" Nội dung, quy trình và hình thức đăng tải thông tin lên cổng thông tin"]
 • Nội dung thông tin đăng tải: Tin ngắn; tin hội nghị; ảnh các hoạt động; bài phản ánh; bài tường thuật, ghi nhanh; bài phóng sự điều tra, phỏng vấn…
 • Quy trình đăng tải thông tin: thành viên chịu trách nhiệm duyệt tin, bài thuộc lĩnh vực được uỷ nhiệm phụ trách chuyển về Quản trị viên hoặc Trợ lý để đăng tải lên cổng thông tin. Tin bài do cộng tác viên viết hoặc thu nhận từ cá nhân, đơn vị phụ trách; sau khi xem xét hiệu chỉnh Trợ lý chuyển Trưởng BBT hoặc thành viên được uỷ nhiệm kiểm duyệt đăng tải sau khi có ý kiến duyệt đăng tải Quản trị viên hoặc Trợ lý chủ động đăng tải lên cổng thông tin. Khi đăng tải lại thông tin hoặc đăng thông tin quảng cáo cho đơn vị khác phải xin ý kiến Trưởng BBT trước khi đăng tải.
 • Hình thức cung cấp và đăng tải thông tin: thành viên sử dụng hộp thư nội bộ để đăng tải.
[/item] [/accordion]

BAN BIÊN TẬP - NLO

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-Fl6pcJEzG6s/XI04bIU16eI/AAAAAAABAWw/fH7rOOeosCQMGn8OXOozeFNZ9KubmTXAgCK4BGAYYCw/s320/logon.png} Ban Biên tập Công thông tin Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM xin cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến những thông tin hoạt động của đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. {facebook#https://www.facebook.com/tuoitrenonglamtphcm} {twitter#https://www.twitter.com/dongchihau} {instagram#https://www.instagram.com/ngoconghau}
Được tạo bởi Blogger.